Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IV U 171/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Tarnowie z 2015-06-02

Sygn. akt IV U 171/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 2 czerwca 2015 roku

Sąd Okręgowy w Tarnowie – Wydział IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący: SSO Kazimierz Kostrzewa

Protokolant: protokolant sądowy Marta Bartusiak

po rozpoznaniu w dniu 2 czerwca 2015 roku w Tarnowie na rozprawie

sprawy z odwołania J. G.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w T.

z dnia 16 grudnia 2014 roku nr (...)

w sprawieJ. G.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w T.

o ustalenie ustawodawstwa

oddala odwołanie.

Sygn. akt IV U 171/15

UZASADNIENIE

wyroku z dnia 2 czerwca 2015 r.

Decyzją z dnia 16.12.2014 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w T., powołując się na art. 83 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. nr 205 poz. 1585.), art. 11 ust. 3a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady WE 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. Urz. UE L 166/1 z dnia 30.04.2004 r.), stwierdził, że od dnia 06.06.2013 r. do 31.12.2013 r. doJ. G. ma zastosowanie polskie ustawodawstwo w zakresie ubezpieczeń społecznych. Jak wynika z uzasadnienia decyzji odwołująca zwróciła się o ustalenie właściwego ustawodawstwa w związku z prowadzeniem działalności na własny rachunek w Polsce i pracy najemnej na terytorium Republiki Słowackiej. Odwołująca dołączyła umowę o pracę z dnia 31.05.2013 r. Organ rentowy poinformował słowacką instytucję ubezpieczeniową o ustaleniu dla niej tymczasowego ustawodawstwa słowackiego w okresie od 06.06.2013 r. do 05.06.2014 r. W dniu 20.02.2014 r. wpłynęło do ZUS pismo słowackiej instytucji ubezpieczeniowej (...), iż ta instytucja wspólnie ze słowacką inspekcją pracy przeprowadziła kontrole u pracodawcy (...)Organ rentowy uznał, że odwołująca wykonywała pracę o marginalnym charakterze o niewielkim znaczeniu pod względem czasu oraz zysku ekonomicznego. W dniu 28.10.2014 r. (...) Oddział w Ś. wydała decyzję stwierdzającą, że odwołująca nie została objęta ubezpieczeniem społecznym wg prawa Republiki Słowackiej w okresie od 01.06.2013 r. do 31.12.2013 r. W związku z powyższym w stosunku do odwołującej nie ma zastosowania art. 13 rozporządzenia 883/2004, ponieważ praca na terenie Republiki Słowackiej ma marginalny charakter.

Odwołanie od powyższej decyzji wniosła J. G. podnosząc, iż wbrew stanowisku organu rentowego oraz słowackiej instytucji ubezpieczeń społecznych na terenie Republiki Słowackiej świadczyła pracę najemną w okresie od 06.06.2013 r. do 31.12.2013 r. (...) Oddział w Ś. decyzją z dnia 28.10.2014 r. stwierdziła wprawdzie, że odwołująca nie została objęta ubezpieczeniem społecznym wg prawa Republiki Słowackiej w okresie od 01.06.2013 r. do 31.12.2013 r., ale decyzję tę zaskarżyła i postępowanie jest w toku. Zatem w jej ocenie organ rentowy nie miał podstaw do zmiany decyzji o ustaleniu dla niej podlegania ustawodawstwu polskiemu, zwłaszcza że nie przeprowadził żadnego postępowania wyjaśniającego. Domagała się zmiany zaskarżonej decyzji i ustalenia, że w okresie od dnia 06.06.2013 r. do dnia 31.12.2013 r. ma zastosowanie słowackie ustawodawstwo w zakresie obowiązkowych ubezpieczeń społecznych. Decyzja organu rentowego jest przedwczesna. Wnosiła o przeprowadzenie dowodów wskazujących na wykonywanie przez nią pracy najemnej na terenie Słowacji. W piśmie z dnia 18.03.2015 r. odwołująca podtrzymała swoje stanowisko i przedłożyła dokument E-104 wydany w dniu 17.02.2015 r., z którego wynika, że ma tytuł do objęcia ubezpieczeniem na Słowacji w związku z zatrudnieniem w spółce (...).

W odpowiedzi na odwołanie Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w T. wniósł o jego oddalenie. Organ rentowy podtrzymując stanowisko zawarte w zaskarżonej decyzji sprecyzował, iż pomyłkowo jedynie w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji zawarł stwierdzenie, ze powodem objęcia odwołującej ustawodawstwem polskim było wykonywanie przez w/w pracy o charakterze marginalnym, podczas gdy faktycznym powodem ustalenia dla odwołującej się ustawodawstwa polskiego była informacja uzyskana z(...), że na terenie Republiki Słowackiej nie doszło do faktycznego świadczenia przez nią pracy, gdyż (...) jest to tzw. „firma skrzynka” .

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

J. G. urodzona w dniu (...) r. prowadziła działalność gospodarczą w latach 2010-2012, ale ją zlikwidowała i od 06.06.2013 r. prowadzi kolejną działalność gospodarczą w Polsce pod nazwą (...)i z tego tytułu osiągnęła w 2013 r. stratę w wysokości 2485,97 zł, a w 2014 r. stratę w wysokości 3268,85 zł. Jej działalność polega na wykonywaniu makijażu klientom, nie przynosi jej ona dochodu. Dochód odwołującej z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych wyniósł 9037,74 zł w 2013 r., a w 2014 r. 4020,57 zł.

Dowód: zaświadczenia I US w T. -k. 29-30 as,

kopie PIT/B -k. 32-35 as,

kopia podatkowej księgi przychodów i rozchodów -k. 36-57 as,

częściowo zeznania odwołującej -k. 62 as,

W dniu 31.05.2013 r. odwołująca zawarła umowę o pracę ze spółką (...), zgodnie z którą został ustalony wymiar czasu pracy na 12 godzin miesięcznie z wynagrodzeniem w kwocie 30 euro. W dniu 06.06.2013 r. odwołująca wystąpiła z wnioskiem o ustalenie właściwego ustawodawstwa, dołączając do niego kopie umowy i zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych na Słowacji. Umowa ustała z dniem 31.12.2013 r.

Dowód: umowa z dnia 31.05.2013 r. - akta rentowe,

wniosek z dnia 06.06.2013 r. akta rentowe,

rozwiązanie umowy z dnia 31.12.2013 r. - akta rentowe.

Jak wynika z potwierdzenia wykonania pracy na rzecz (...)odwołująca miała wykonywać pracę na terenie Słowacji w dniach: 08.06.2013 r., 16.06.2013 r., 29.06.2013 r, 13.07.2013 r., 20.07.2013 r., 27.07.2013 r., 04.08.2013 r., 17.08.2013 r., 24.08.2013 r., 08.08.2013 r., 14.09.2013 r., 28.09.2013 r., z potwierdzenia wypłat wynika, że za miesiące 06/2013, 07/2013, 08/2013 i 09/2013 odwołująca miała otrzymać na rękę po 25,98 euro miesięcznie. Przedstawiła także potwierdzenia pobrania materiałów reklamowych od (...)W dniu 14.06.2013 r.J. G. nadano numer ubezpieczenia z tytułu zatrudnienia w (...)od 01.06.2013 r.

Dowód: akta rentowe,

Decyzją z dnia 30 października 2013 r. organ rentowy ustalił, że odwołująca od dnia 06.06.2013 r. do 05.06.2014 r. podlega ustawodawstwu słowackiemu u w zakresie ubezpieczeń społecznych na podstawie art. 16 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 987/2009 dotyczącym wykonywania Rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. U. UE L nr 166 z dnia 30.10.2009 r. nr L 284/1). Organ rentowy ustalił, że odwołująca prowadzi działalności gospodarczą w Polsce i jest zatrudniona przez przedsiębiorstwo mające siedzibę na terenie Słowacji , firmę (...) z siedzibą(...) i wykonuje pracę na rzecz tego przedsiębiorstwa na terenie Słowacji. Organ rentowy poinformował ponadto, iż ustalenie polskiego ustawodawstwa ma charakter tymczasowy (art. 16 ust. 2 rozporządzenia 987/2009) i opiera się na złożonych przez odwołującego dokumentach i może zostać unieważnione , jeżeli właściwa instytucja ubezpieczeniowa miejsca wykonywania pracy będzie miała istotne zastrzeżenia co do określonego ustawodawstwa właściwego. Ustalenie ustawodawstwa polskiego stanie się ostateczne w ciągu dwóch miesięcy od poinformowania o tym fakcie przez Oddział ZUS słowackiej instytucji właściwej, jeżeli nie zgłosi ona zastrzeżeń do tak ustalonego ustawodawstwa.

Dowód: decyzja z dnia 30.10.2013 r. – akta rentowe,

W dniu 20.02.2013 r. do organu rentowego wpłynęły dokumenty słowackiej instytucji zabezpieczenia społecznego zawierające informację z dnia 22.01.2014 r., iż odpowiedni oddział słowackiej instytucji zabezpieczenia społecznego i Narodowy Inspektorat Pracy stoi na stanowisku, iż firma (...) jest firmą fikcyjną i na terenie Republiki Słowackiej nie dochodzi do faktycznego wykonywania pracy przez jej pracowników. Wniosek tego rodzaju został wywiedziony z przeprowadzonej kontroli.

W dniu 28.10.2014 r. (...) Oddział w Ś. wydała decyzję stwierdzającą, że odwołująca nie została objęta ubezpieczeniem społecznym wg prawa Republiki Słowackiej w okresie od 01.06.2013 r. do 31.12.2013 r. Podstawą rozstrzygnięcia była osobista wizyta pracowników dokonujących kontroli w miejscu zarejestrowanej siedziby i ustalenie, że pod tym adresem nie znajduje się biuro ani oddział pracodawcy, co potwierdzili również pracownicy podmiotów znajdujących się pod wymienionym adresem. Z czego wynika, że nie przebywają tam nawet pracownicy wymienionego podmiotu. Odwołująca zaskarżyła tę decyzję, sprawa jest w toku.

Dowód: pismo z dnia 22.01.2014 – akta rentowe,

decyzja z dnia 28.10.2014 r. z tłumaczeniem – akta rentowe.

kopia odwołania z tłumaczeniem -k. 5-6, 29 as,

Zgodnie z dokumentem E-104 wydanym w dniu 17.02.2015 r., J. G. ma tytuł do objęcia ubezpieczeniem na Słowacji w związku z zatrudnieniem w spółce (...). W treści formularza zawarta jest informacja, z której wynika że w przypadku uprawomocnienia się i nabycia wykonalności decyzji wydanej przez(...) Odział w S.w sprawie braku obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego emerytalnego oraz bezrobocia zgodnie z określonym ustawodawstwem od dnia 01.06.2013 r. do 31.12.2013 r. niniejszy formularz staje się nieważny.

Dowód: formularz E-104 z tłumaczeniem -k. 16-18, 28 as

Powyższe okoliczności faktyczne sprawy Sąd ustalił na podstawie zgromadzonych w aktach rentowych oraz przedłożonych w toku postępowania dokumentach oraz w niewielki zakresie w oparciu o zeznania odwołującej słuchanej w charakterze strony. Sąd uznał za wiarygodne dokumenty pochodzące od słowackiego organu zabezpieczenia społecznego. Jeżeli chodzi o dokumentację potwierdzająca istnienie stosunku pracy i wykonywanie pracy to budzi ona wątpliwości co do jej wiarygodności. Odwołująca w dniu 31.05.2013 r. zawarła umowę o pracę ze spółką (...), zgodnie z którą został ustalony wymiar czasu pracy na 12 godzin miesięcznie i wynagrodzenie miesięczne w kwocie 30 euro. Umowę tę przedłożyła odwołująca w organie rentowym wraz z wnioskiem o ustalenie właściwego ustawodawstwa z dnia 06.06.2013 r. Umowa została rozwiązana z dniem 31.12.2013 r. Potwierdzenia wykonania pracy na rzecz (...) budzą wątpliwość Sądu co do ich wiarygodności. Z ich treści wynika, że odwołująca miała wykonywać pracę na terenie Słowacji w dniach: 08.06.2013 r., 16.06.2013 r., 29.06.2013 r, 13.07.2013 r., 20.07.2013 r., 27.07.2013 r., 04.08.2013 r., 17.08.2013 r., 24.08.2013 r., 08.08.2013 r., 14.09.2013 r., 28.09.2013 r., z potwierdzenia wypłat wynika, że za miesiące 06/2013, 07/2013, 08/2013 i 09/2013 odwołująca miała otrzymać na rękę po 25,98 euro miesięcznie. Przedstawiła także potwierdzenia pobrania materiałów reklamowych od (...) W dniu 14.06.2013 r. J. G. nadano numer ubezpieczenia z tytułu zatrudnienia w (...)od 01.06.2013 r. Z przedłożonych dowodów w ocenie Sądu wcale nie wynika aby odwołująca rzeczywiście świadczyła prace na terenie Słowacji. Fakt przedłożenia kserokopii z pieczątką i parafką kogoś kto miał reprezentować pracodawcę i z podpisami samej odwołującej nie dowodzą istnienia stosunku pracy. Są to dokumenty wytworzone jedynie przez odwołującą i podmiot który miał być pracodawcą, ale jak wynika z ustaleń słowackiej instytucji zabezpieczenia społecznego (...) to „firma skrzynka” i w miejscu zarejestrowanej nie znajduje się biuro ani oddział pracodawcy, co potwierdzili również pracownicy podmiotów znajdujących się pod wymienionym adresem. Ponadto z pokwitowań otrzymania wynagrodzenia nie wynika, aby następowało to w wyniku realizacji umowy o pracę jako świadczenie ekwiwalentne. Także nadanie numeru ubezpieczenia z tytułu zatrudnienia w (...) od 01.06.2013 r. nie dowodzi, że praca ta była wykonywana, ponieważ jest on nadawany na podstawie wniosku. Brak jest w ocenie Sądu wiarygodnych dowodów, bo za takie nie można uznać dokumentów pochodzących od odwołującej i (...) które obiektywnie potwierdzałyby wykonywanie przez odwołującą pracy na terenie Słowacji. Ma to istotne znaczenie w świetle treści pism słowackiej instytucji zabezpieczenia społecznego oraz ustaleń kontroli w firmie (...), z których wynika, że firma ta jest firmą fikcyjną i na terenie Słowacji nie dochodzi do wykonywania pracy przez osoby zatrudnione w tej firmie.

Sąd uznał zeznania odwołującej za wiarygodne jedynie w zakresie ustalenia rodzaju działalności gospodarczej prowadzonej przez nią oraz jej dochodowości, ponieważ w tym zakresie znajdowały one potwierdzenie w dowodach z dokumentów. W pozostałym zakresie Sąd nie dał wiary jej zeznaniom uznając, że są one sprzeczne z zasadami doświadczenia życiowego i logiki. Wyjazdy do pracy 3 razy w miesiącu na Słowację, po 150-200 km za ok. 26 euro na rękę jest nieopłacalne ekonomicznie, a wręcz pociąga wyższe koszty dojazdu i ewentualnego wyżywienia. Z tych przyczyn Sąd uznał, że być może odwołująca była na Słowacji, ale nie w celach zarobkowych a turystycznych co dało się odczytać z jej zeznań.

Sąd rozważył co następuje:

Odwołanie J. G. nie zasługuje na uwzględnienie.

Przedmiotem postępowania było ustalenie, czy organ rentowy prawidłowo zaskarżoną decyzją ustalił, że od dnia 06.06.2013 r. do J. G. ma zastosowanie polskie ustawodawstwo w zakresie ubezpieczeń społecznych.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29.04.2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. U. UE L nr 166 z dnia 30.04.2004 r.) osoby, do których stosuje się niniejsze rozporządzenie, podlegają ustawodawstwu tylko jednego Państwa Członkowskiego. Ustawodawstwo takie określane jest zgodnie z przepisami niniejszego tytułu. W myśl ustępu 3 pkt. a powołanego artykułu zgodnie z przepisami art. 12 do 16: osoba wykonująca w Państwie Członkowskim pracę najemną lub pracę na własny rachunek podlega ustawodawstwu tego Państwa Członkowskiego;

Rozporządzenie to wskazuje także ustawodawstwo właściwe w razie zbiegu pracy najemnej z działalnością na własny rachunek. Zgodnie z art. 13 ust. 3 tego rozporządzenia 883/2004 osoba, która normalnie wykonuje pracę najemną i pracę na własny rachunek w różnych Państwach Członkowskich podlega ustawodawstwu Państwa Członkowskiego, w którym wykonuje swą pracę najemną lub, jeżeli wykonuje taką pracę w dwóch lub w kilku Państwach Członkowskich, ustawodawstwu określonemu zgodnie z przepisami ust. 1. Stosownie do treści art. 14 ust. 5 b rozporządzenia 987/2009 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem PE i R (UE) nr 465/2012 z dnia 22 maja 2012 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 883/2004 oraz rozporządzenie (WE) 987/2009 (Dz. Urz. UE L 149/4 z dnia 8 czerwca 2012 r.) praca o charakterze marginalnym nie będzie brana pod uwagę do celów określenia mającego zastosowanie ustawodawstwa na mocy art. 13 rozporządzenia 883/2004.

W myśl art. 16 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady WE 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczącego wykonywania Rozporządzenia WE 883/2004 (Dz. Urz. UE L 284/1 z dnia 20 października 2009 r. wyznaczona instytucja państwa członkowskiego miejsca zamieszkania niezwłocznie ustala ustawodawstwo mające zastosowanie do zainteresowanego, uwzględniając art. 13 rozporządzenia podstawowego oraz art. 14 rozporządzenia wykonawczego. Takie wstępne określenie mającego zastosowanie ustawodawstwa ma charakter tymczasowy. Instytucja ta informuje wyznaczone instytucje każdego państwa członkowskiego, w którym wykonywana jest praca, o swoim tymczasowym określeniu.

Stosownie do ust. 3 powołanego artykułu tymczasowe określenie mającego zastosowanie ustawodawstwa, przewidziane w ust. 2, staje się ostateczne w terminie dwóch miesięcy od momentu poinformowania o nim instytucji wyznaczonych przez właściwe władze zainteresowanych państw członkowskich, zgodnie z ust. 2, o ile ustawodawstwo nie zostało już ostatecznie określone na podstawie ust. 4, lub przynajmniej jedna z zainteresowanych instytucji informuje instytucję wyznaczoną przez właściwą władzę państwa członkowskiego miejsca zamieszkania przed upływem tego dwumiesięcznego terminu o niemożności zaakceptowania określenia mającego zastosowanie ustawodawstwa lub o swojej odmiennej opinii w tej kwestii.

Decyzją z dnia 16.12.2014 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w T., powołując się na art. 83 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. nr 205 poz. 1585.), art. 11 ust. 3a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady WE 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. Urz. UE L 166/1 z dnia 30.04.2004 r.), stwierdził, że od dnia 06.06.2013 r. do 31.12.2013 r. doJ. G. ma zastosowanie polskie ustawodawstwo w zakresie ubezpieczeń społecznych. Decyzja ta jest pokłosiem decyzji z dnia 28.10.2014 r. wydanej przez (...) Oddział w Ś. stwierdzającej, że odwołująca nie została objęta ubezpieczeniem społecznym wg prawa Republiki Słowackiej w okresie od 01.06.2013 r. do 31.12.2013 r. to w ocenie organu rentowego skutkuje ustaleniem, że w stosunku do odwołującej nie ma zastosowania art. 13 rozporządzenia 883/2004, ponieważ praca na terenie Republiki Słowackiej nie była wykonywana, bo pracodawca to „firma skrzynka”, aczkolwiek w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji organ rentowy z uwagi na pomyłkę zawarto w niej stwierdzenie że wynika to z uwagi na marginalny charakter zatrudnienia.

J. G. od 06.06.2013 r. prowadzi działalność gospodarczą w Polsce pod nazwą(...) W dniu 31.05.2013 r. odwołująca zawarła umowę o pracę ze spółką(...), zgodnie z którą został ustalony wymiar czasu pracy na 12 godzin miesięcznie z wynagrodzeniem w kwocie 30 euro. W dniu 06.06.2013 r. odwołująca wystąpiła z wnioskiem o ustalenie właściwego ustawodawstwa, dołączając do niego kopie umowy i zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych na Słowacji. Umowa ustała z dniem 31.12.2013 r. Dowody potwierdzające wykonywanie pracy na rzecz (...) s.r.o. przez odwołującą w ocenie Sądu budzą wątpliwość co do ich wiarygodności. Z przedłożonych dowodów w ocenie Sądu wcale nie wynika, aby odwołująca rzeczywiście świadczyła prace na terenie Słowacji. Fakt przedłożenia kserokopii dokumentów z pieczątką i parafką kogoś kto miał reprezentować pracodawcę i z podpisami samej odwołującej nie dowodzą istnienia stosunku pracy. Są to dokumenty wytworzone jedynie przez odwołującą i podmiot który miał być pracodawcą, ale jak wynika z ustaleń słowackiej instytucji zabezpieczenia społecznego (...)to „firma skrzynka” i w miejscu zarejestrowanej nie znajduje się biuro ani oddział pracodawcy, co potwierdzili również pracownicy podmiotów znajdujących się pod wymienionym adresem. Ponadto z pokwitowań otrzymania wynagrodzenia nie wynika, aby następowało to w wyniku realizacji umowy o pracę jako świadczenie ekwiwalentne. Także nadanie numeru ubezpieczenia z tytułu zatrudnienia w(...) od 01.06.2013 r. nie dowodzi, że praca ta była wykonywana, ponieważ jest on nadawany na podstawie wniosku. To samo odnosi się do uzyskania przez odwołującą formularza E-104. W jego treści zawarta jest informacja, z której wynika że w przypadku uprawomocnienia się i nabycia wykonalności decyzji wydanej przez (...), Odział w S.w sprawie braku obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego emerytalnego oraz bezrobocia zgodnie z określonym ustawodawstwem od dnia 01.06.2013 r. do 31.12.2013 r. niniejszy formularz staje się nieważny. W ocenie Sądu brak jest wiarygodnych dowodów, bo za takie nie można uznać dokumentów pochodzących od odwołującej i (...), które obiektywnie potwierdzałyby wykonywanie przez odwołującą pracy na terenie Słowacji. Ma to istotne znaczenie w świetle treści pism słowackiej instytucji zabezpieczenia społecznego oraz ustaleń kontroli w firmie (...) z których wynika, że firma ta jest firmą fikcyjną i na terenie Słowacji nie dochodzi do wykonywania pracy przez osoby zatrudnione w tej firmie. Okoliczność, że na dzień wydania zaskarżonej decyzji nie zostało jeszcze rozpoznane odwołanie odwołującej od decyzji (...) Oddział w Ś. z dnia 28.10.2014 r. stwierdzającą, że odwołująca nie została objęta ubezpieczeniem społecznym wg prawa Republiki Słowackiej w okresie od 01.06.2013 r. do 31.12.2013 r. nie ma wpływu na prawidłowość zaskarżonej decyzji.

Wobec powyższych okoliczności, na mocy powołanych wyżej przepisów prawa materialnego i art. 477 14§ 1 kpc, należało orzec jak w sentencji.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Paulina Truchan
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Tarnowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Kazimierz Kostrzewa
Data wytworzenia informacji: