Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 31/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Tarnowie z 2014-09-30

Sygn. akt I C 31/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 30 września 2014 r.

Sąd Okręgowy w Tarnowie, Wydział I Cywilny

w składzie :

Przewodniczący: SSO Barbara Grodkowska

Protokolant: stażysta Sylwia Dymańska

po rozpoznaniu w dniu 30 września 2014 r. w Tarnowie

na rozprawie

sprawy z powództwa K. S.

przeciwko Koło Łowieckie(...) w B.

o ustalenie

I.  ustala, że powód K. S. nie utracił członkostwa w pozwanym Kole Łowieckim(...) w B.;

II.  zasądza od pozwanego Koła Łowieckiego (...) na rzecz powoda K. S. kwotę 2 150,46 zł (dwa tysiące sto pięćdziesiąt złotych 46/100) tytułem zwrotu kosztów procesu w tym kwotę 360 zł (trzysta sześćdziesiąt złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

SSO Barbara Grodkowska

Sygn. akt I C 31/14

UZASADNIENIE

W dniu 18 listopada 2013 roku do Sądu Okręgowego w Tarnowie wpłynął pozew K. S. przeciwko Kołu Łowieckiemu (...) w B. o ustalenie, że powód nie utracił członkostwa w pozwanym Kole.

Na uzasadnienie pozwu podano, że powód jest myśliwym i był członkiem Koła Łowieckiego (...) w B.. W związku z reprezentowaniem Koła na zawodach strzeleckich pozwany miał wierzytelność wobec powoda, którego dokładna wysokość miała zostać dopiero ustalona. Pozwany pismem z dnia 30.03.2012 r. przypomniał powodowi o jego należnościach wobec koła, wyliczając je na 565 zł, co stanowiło pełną wartość nieprzepracowanych godzin i ekwiwalentu za brak udziału w dokarmianiu zimowym zwierząt.

Zarząd pozwanego Koła, nie uprzedzając powoda o zamiarze skreślenia go z listy członków, na posiedzeniu w dniu 18.04.2012 r. zadecydował, że po sprawdzeniu w dniu 23.04.2013 r. wyciągu z konta bankowego, podejmie uchwałę o skreśleniu z koła.Chociaż w dniu 23.04.2012 r. powód dokonał wpłaty na konto Koła, którą uzupełnił jeszcze w dniu 24.06.2013 r., a Zarząd Koła nie zebrał się, aby podjąć uchwałę o skreśleniu go z listy członków, powód w dniu 09.05.2012r. otrzymał od prezesa koła ustną informację, że uchwałą Zarządu nr (...)został skreślony.

Powód otrzymał na piśmie uchwałę Zarządu Koła Łowieckiego(...) z dnia 18.04.2012 r. nr (...), z której wynikało że z koła skreślony został R. K..W związku z tym faktem, powód powiadomił Zarząd Koła o dokonanych wpłatach i z ostrożności złożył skargę do Zarządu Okręgowego PZŁ, podnosząc zarzuty co podstawy skreślenia i naruszenia przy tym procedury.W reakcji na powyższe Zarząd Koła Łowieckiego (...), pismem z dnia 10.05.2012 r., ponownie przesłał powodowi uchwalę nr (...), z której tym razem wynikało, że te jego skreślono z listy członków.W tej sytuacji powód w dniu 22.05.2012 r. złożył odwołanie od uchwały o skreśleniu go z listy, które uzupełnił pismem z dnia 06.06.2012 r.Walne Zgromadzenie Koła Łowieckiego (...) uchwałą z dnia 07.10.2012 r. utrzymało w mocy rozstrzygnięcie o skreśleniu powoda, co wyczerpało przewidziany w statucie PZŁ tryb odwoławczy. W późniejszym czasie powód próbował doprowadzić do wzruszenia prawomocnej uchwały o skreśleniu go z listy korzystając z nadzwyczajnych środków statutowych, jednak nie przyniosło to efektu.

Powód w dniu 01.05.2012 r. zwrócił się do pozwanego o zwrot kosztów reprezentowania koła na zawodach, w efekcie czego w dniu 16.05.2012 r. otrzymał przelewem kwotę 120 zł.

W ocenie powoda zachodzi wątpliwość co do tego czy powód został z pozwanego koła skreślony. Z treści protokołu posiedzenia Zarządu Koła Łowieckiego (...) z dnia 18.04.2012 r., podczas którego miała zapaść uchwała nr 1/2012 o skreśleniu powoda z listy członków, nie tylko nie wynika, aby została ona podjęta, ale wprost przeciwnie - zaznaczone jest, że zarząd zadecydował o odsunięciu w czasie rozstrzygnięcia tej kwestii. Gdyby wobec tego przyjąć, że faktycznie nie doszło do wydania przez organ I instancji decyzji o skreśleniu powoda, dalsze procedowanie w tej sprawie było bezprzedmiotowe, a tym samym powód nadal jest pełnoprawnym członkiem koła.

Dalej powód naprowadza, że gdyby przyjąć, że uchwała Zarządu o skreśleniu powoda z listy członków Koła Łowieckiego (...) zapadła, to byłaby ona wadliwa, gdyż do jej wydania doszło z rażącym naruszeniem statutu PZŁ, w szczególności § 43 ust 2 oraz § 40 ust 4 Statutu PZŁ. Do podjęcia uchwały o skreśleniu doszło bowiem bez wymaganego uprzedniego wezwania do zapłaty. Pismo Zarządu Koła datowane na dzień 30.03.2012 r. nie było bowiem wyraźnym żądaniem, a jedynie przypomnieniem o uchwałach podjętych przez Walne Zgromadzenia. Nie zawierało również formalnego wezwania do zapłaty.

Ponadto powód wskazał, że Zarząd Koła Łowieckiego (...) nie poinformował zainteresowanego o terminie, w którym zamierzał podjąć w stosunku do niego uchwałę o skreśleniu, ani tym bardziej nie zaprosił go na swoje posiedzenie, co uniemożliwiło mu złożenie w tej sprawie wyjaśnień. Obowiązek ten wynika z treści § 40 ust 4 Statutu PZŁ.Powód naprowadził, że przepis ten ma charakter gwarancyjny, a jego naruszenie przez organ Koła Łowieckiego (...) ograniczyło mu prawo do obrony poprzez niemożność przedstawienia własnego stanowiska i uznać należy, że uchybienie to dyskwalifikuje podjętą uchwałę o skreśleniu z listy.Przestrzeganie ustanowionych reguł postępowania pozostaje bowiem immanentnym warunkiem dopuszczalności skutecznego usunięcia.

Powód przywołał, że wyczerpał wszelkie dostępne instrumenty prawne, pozwalające mu na zachowanie statusu członka Koła Łowieckiego (...) w B. i z tego względu tylko wydanie orzeczenia w trybie art. 189 k.p.c. może rozstrzygnąć istniejący w tym zakresie spór.

Pozwany wniósł o oddalenie powództwa w całości. Koło Łowieckie (...) w B. stoi na stanowisku, że uchwałą nr(...) z dnia 18 kwietnia 2012 r. Zarząd Koła podjął wyraźną, jednoznaczną uchwałę o skreśleniu powoda z listy członków. Co więcej, uchwała ta została utrzymana przez ten sam Zarząd w drodze uchwały nr (...)z dnia 9 maja 2012 r., a potem zarówno przez Walne Zgromadzenie pozwanego jak i Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego. Zdaniem pozwanego skuteczność utraty członkostwa przez powoda nie powinna budzić w tym zakresie wątpliwości.

Pozwany nie zgodził się ze stanowiskiem powoda, iż nie było wystosowanego do powoda wezwania do zapłaty zgodnie z § 43 ust. 2 pkt 2 Regulaminu. Wezwaniem do zapłaty, choć niejednoznacznie zdefiniowane było pismo pozwanego z dnia 30 marca 2012 r. Pozwany wskazał, że wezwanie do zapłaty należy rozpatrywać biorąc pod uwagę ogólne reguły zawarte w cytowanym już art. 60 k.c. i art. 65 § 1 k.c. dotyczące wykładni oświadczeń woli. Relacja pomiędzy działaczami pozwanego jest ukształtowana na zasadzie koleżeńskiej i z tego względu ponaglenie powoda do zapłaty nie musiało mieć charakteru przyjętego dla konstrukcji typowego pisma wzywającego do zapłaty kwoty pieniężnej. Ponadto brzmienie pisma wystosowanego do powoda z dnia 30 marca 2012 r. wskazywało bez cienia wątpliwości na wezwanie do uiszczenia brakujących kwot. Zwrócono także uwagę, że zgodnie z § 43 ust. 2 zd. 2 Regulaminu wezwanie do zapłaty środków nie musi być przekazane w formie pisemnej. Niezachowanie formy pisemnej w tym wypadku zgodnie z art. 73 § 1 k.c. nie rodzi żadnych ujemnych konsekwencji.

Ponadto pozwany podniósł, iż mimo zapłaty przez pozwanego pierwszej raty kwoty w dniu 23 kwietnia 2012 r., na ten dzień nastąpiła zapłata jedynie części spornej kwoty, a nie całości.

Pozwany zaprzeczył jakoby uniemożliwił wypowiedzenie się powodowi odnośnie podejmowanych w jego sprawie uchwał.Pozwany przyznał, iż uchwała o skreśleniu R. K. z listy członków, została wysłana błędnie do powoda. Na skutek mylnie sporządzonej uchwały poprzez wpisanie złej osoby, powód został pozbawiony możliwości wypowiedzenia się. Z tego względu zarząd pozwanego jeszcze raz zebrał się w celu powtórnego omówienia zasadności skreślenia powoda z listy członków koła. Powód, który był obecny na tych obradach, używał słów wulgarnych i wyszedł ze zgromadzenia i nie odniósł się wtedy merytorycznie do samego skreślenia z listy. Z tego względu, wbrew twierdzeniom powoda nie doszło do naruszenia §40 pkt 4 regulaminu.

Pozwany zaznaczył, iż powód nie wpłacał zaległości przez dłuższy okres czasu, a uregulował swoje zobowiązania dopiero w wyniku toczącego się postępowania o skreślenie.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Powód K. S. jest członkiem Koła Łowieckiego (...)w B. od 1992 roku. Prezesem Koła od roku 1986 jest J. J.. Koło Łowieckie (...) w B. działa w oparciu o Statut Polskiego Związku Łowieckiego uchwalony uchwałą XXI Krajowego Zjazdu Delegatów PZŁ z dnia 2 lipca 2005 roku.

Dowód: zeznania powoda– protokół elektroniczny rozprawy z dnia 17 czerwca 2014 roku minuty od 00:18:58 do 00:56:21, zeznania prezesa zarządu Koła - J. J. minuty od 00:57:51 do 01:51:44, Statut Polskiego Związku Łowieckiego (k.11–23).

Uchwałami nr (...)i (...) Walnego Zgromadzenia Koła Łowieckiego(...) w B. z dnia 18 września 2011 roku przyjęto, że wysokość składki członkowskiej wynosi 200 zł, a stawka za nieprzepracowaną godzinę na rzecz koła wynosi 15 zł. Termin wpłaty ww. środków finansowych ustalono do dnia 15 października 2011 roku.

Dowód: uchwały nr(...)Walnego Zgromadzenia Koła łowieckiego (...)w B. z dnia 18 września 2011 roku (k.65 i 66).

Pismem z dnia 30 marca 2012 roku Zarząd Koła Łowieckiego (...) w B. poinformował powoda K. S., że w sezonie 2011/2012 nie wywiązał się z ciążących na nim jako członku Koła obowiązków, a to przepracowania na rzecz Koła 30 godzin rocznie oraz udziału w dokarmianiu zwierzyny łownej w okresie zimowym i z tego powodu winien wpłacić do kasy Koła kwotę 565 zł (21 godzin nieprzepracowanych - 315 zł, dokarmianie 250 zł) do dnia 10 kwietnia 2012 roku.

Dowód: pismo Koła (...) z dnia 30.03.2012 r. (k. 27).

Powód nie uiścił opłat we wskazanym terminie, gdyż uważał, że zostały nieprawidłowo naliczone i nie dokonano potrącenia kosztów jakie powód poniósł w związku z reprezentowaniem Koła w zawodach strzeleckich. Podczas zawodów K. S. posługiwał się własna amunicją, udostępnił ją również drugiemu reprezentantowi pozwanego Koła.

Dowód: zeznania powoda – protokół elektroniczny rozprawy z dnia 17 czerwca 2014 roku minuty od 00:18:58 do 00:56:21, zeznania prezesa zarządu Koła - J. J. minuty od 00:57:51 do 01:51:44.

Na posiedzeniu Zarządu Koła (...) w B. w dniu 18 kwietnia 2012 roku stwierdzono, że K. S. nie dokonał wpłaty w wyznaczonym mu terminie i w związku z tym Zarząd Koła postanowił, że po sprawdzeniu wyciągu z konta bankowego do dnia 23 kwietnia 2012 roku i braku wpływu dokona skreślenia K. S. z listy członków Koła. Powód nie był obecny na posiedzeniu zarządu Koła w dniu 18 kwietnia 2012 roku. Powód nie został poinformowany, że w tym dniu odbędzie się posiedzenie Zarządu Koła, na którym będzie rozpatrywana jego sprawa. Powód nie jest członkiem Zarządu Koła.

Dowód: zeznania powoda – protokół elektroniczny rozprawy z dnia 17 czerwca 2014 roku minuty od 00:18:58 do 00:56:21, zeznania prezesa zarządu Koła - J. J. minuty od 00:57:51 do 01:51:44

Na posiedzeniu Zarządu Koła podjęta została uchwała nr(...)o skreśleniu z listy członków Koła Łowieckiego (...) w B. E. P., R. K. oraz K. S. – po sprawdzeniu czy dokonał wpłaty składki do dnia 23 kwietnia 2012 roku. W uzasadnieniu uchwały podano, że uchwała została podjęta na podstawie § 43 ust. 2 Statutu Polskiego Związku Łowieckiego. Ponadto wskazano, że wymienieni członkowie Koła nie dostosowali się do postanowień Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Koła z dnia 18 września 2011 roku, na podstawie której obowiązani byli do dnia 10 kwietnia 2012 roku opłacić składkę członkowską w wysokości 200 zł oraz złożyć na odpowiednim formularzu sprawozdanie z wykonywanych prac gospodarczych na rzecz koła (rozliczenie godzin).

Dowód: pismo Koła Łowieckiego (...)z dnia 30.03.2012 r. (k. 27), protokół nr (...) z posiedzenia Zarządu Koła z dnia 18.04.2012 r. (k. 28-29), uchwała nr (...)z 18.04.2012 roku k. 82.

Powód w drodze przelewu dokonał na rachunek bankowy Koła wpłaty kwoty 315 zł w dniu 23 kwietnia 2012 roku orazkwoty 250 zł w dniu 26 kwietnia 2012 roku.

Dowód: zawiadomienie wystawione przez Zarząd Koła (...) - (...)z dnia 24.04.2012 r. (k. 32).

W dniu 24 kwietnia 2012 roku do powoda zostało skierowane zawiadomienie o skreśleniu R. K. z listy członków Koła, na podstawie Uchwały Zarządu Koła z dnia 18 kwietnia 2012 roku.

Dowód: zawiadomienie z dnia 24 kwietnia 2012 roku (k.32).

W odpowiedzi na powyższe powód wystosował do Koła Łowieckiego pismo z dnia 1 maja 2012 roku, w którym podkreślił, że uiścił na rzecz Koła wszystkie należne opłaty. Jednocześnie powód wniósł o zwrot kosztów poniesionych na amunicję zużytą podczas zawodów strzeleckich w 2011 roku w miejscowości F..

Dowód: pismo powoda skierowane do K. (...) z dnia 1.05.2012 r. (k. 33).

W dniu 9 maja 2012 roku miało miejsce posiedzenie Zarządu Koła. Członkowie Zarządu wyrazili zgodę na uczestnictwo powoda w części obrad zarządu dotyczącym rozpatrzenia jego pisma. W trakcie rozmowy z powodem członkowie Zarządu oczekiwali, że K. S. wyrazi skruchę, tymczasem przedstawił on żądanie odnośnie zwrotu kosztów uczestnictwa w zawodach strzeleckich i zwrócił się do obecnych z prośbą o udostępnienie książki z protokołami z posiedzeń Zarządu Koła, a dokładnie protokołu z dnia 18 kwietnia 2012 roku. Chciał także uzyskać uchwałę nr(...)z dnia 18 kwietnia 2012 roku. Żądane dokumenty nie zostały powodowi przedstawione, tłumaczono to nieobecnością D. K., który jest w ich posiadaniu. Podczas zebrania pomiędzy członkami Zarządu a powodem doszło do niemiłej wymiany zdań, czym członkowie Zarządu poczuli się urażeni.

Mając na względzie nieterminowe uiszczanie opłat przez powoda oraz jego niestosowne zachowanie Zarząd Koła postanowił utrzymać w mocy uchwałę nr (...)z dnia 18 kwietnia 2012 roku, wystosować do K. S. zawiadomienie o skreśleniu z listy członków Koła – w tym przedmiocie została podjęta uchwała nr (...)z dnia 9 maja 2012 roku. Ponadto Zarząd ustalił, że po dokonaniu odpowiedniego rozliczenia zwróci K. S. koszty amunicji zużytej podczas zawodów strzeleckich w 2011 roku, co też uczyniono w dniu 16 maja 2012 roku przelewając na rachunek bankowy powoda kwotę 120 zł.

Dowód: protokół nr (...) z posiedzenia Zarządu Koła w dniu 9 maja 2012 roku (k. 83, kopia k. 68-69), uchwała nr (...)z dnia 9 maja 2012 roku (k. 86), zeznania powoda – protokół elektroniczny rozprawy z dnia 17 czerwca 2014 roku minuty od 00:18:58 do 00:56:21, zeznania prezesa zarządu Koła - J. J. minuty od 00:57:51 do 01:51:44, pismo Zarządu Koła informujące o zwrocie środków pieniężnych - (...)z dnia 16.05.2012 r. (k. 36).

K. S., pomimo braku doręczenia uchwały nr (...)z dnia 18 kwietnia 2012 roku, złożył odwołanie do Polskiego Związku Łowieckiego –Zarządu Okręgowego w T. datowane na dzień 15 maja 2012 roku, w którym domagał się jej uchylenia. Kolejne odwołanie od ww. uchwały, opatrzone datą 22 maja 2012 roku, powód złożył do Walnego Zgromadzenia Członków Koła Łowieckiego (...) w B..

Dowód: odwołanie powoda do PZŁ – Zarządu Okręgowego w T. z dnia 14.05.2012 r. (k.34); odwołanie powoda do Walnego Zgromadzenia Koła Łowieckiego(...) z dnia 22.05.2012 r. (k.37).

Zarząd Koła skierował do powoda zawiadomienie, datowane na 10 maja 2012 roku, iż w związku z brakiem rozliczenia się z wykonywanych prac gospodarczych tj. nie złożenia sprawozdania z prac gospodarczych oraz nierozliczeniem finansowym za nieprzepracowane godziny, Zarząd Kola uchwałą nr (...)z dnia 18 kwietnia 2012 roku skreśla go z listy członków Koła łowieckiego (...) w B..

Powodowi nie doręczono uchwał Zarządu Koła z dnia18 kwietnia 2012 roku oraz 9 maja 2012 roku. Powód otrzymał jedynie ww. zawiadomienie, że podjęto uchwałę nr (...)z dnia 18 kwietnia 2012 roku.

Dowód: zawiadomienie wystawione przez Zarząd Koła (...) - (...)z dnia 10.05.2012 r. (k. 35), zeznania powoda – protokół elektroniczny rozprawy z dnia 17 czerwca 2014 roku minuty od 00:18:58 do 00:56:21.

Pismo zatytułowane „Odwołanie powtórne” powód skierował do Walnego Zgromadzenia Koła w dniu 6 czerwca 2012 roku zaznaczając, że jest to spowodowane doręczeniem w dniu 24 maja 2012 roku zawiadomienia o skreśleniu go listy członków na podstawie skarżonej uchwały.

Dowód: odwołania powtórne z dnia 06.06.2012 r. (k. 38).

Walne Zgromadzenie Koła jako organ odwoławczy nie uwzględniło odwołań K. S. i uchwałę utrzymano w mocy.

Dowód: uchwała nr (...)Walnego Zgromadzenia Koła Łowieckiego (...)z dnia 07.10.2012 r. (k.39)

Powód próbował doprowadzić do wzruszenia prawomocnej uchwały o skreśleniu go z listy korzystając z nadzwyczajnych środków statutowych – uchylenia uchwały przez Zarząd Okręgowy PZŁ w T., co nie przyniosło efektu.

Dowód: wniosek powoda do PZŁ z dnia 20.10.2012 r.(k.40); wniosek pełnomocnika powoda do ZO PZŁ w T. z dnia 18.03.2013 r.(k. 41-42); pismo ZO PZŁ w T. z dnia 24.09.2013 r. (k. 43).

Stan faktyczny Sąd oparł na podstawie powołanych powyżej i zalegających w aktach sprawy dokumentów dopuszczonych w charakterze dowodu, a także na postawie dowodu z przesłuchania stron. Dokumenty dające podstawę dla poczynienia ustaleń faktycznych w niniejszej sprawie Sąd uznał za autentyczne i wiarygodne. Ich treść i forma nie budziły zastrzeżeń i wątpliwości uczestników postępowania, nie ujawniły się też takie okoliczności, które należałoby brać pod uwagę z urzędu, a które podważałyby wiarygodność tych dowodów i godziły w ich moc dowodową od strony materialnej czy formalnej. Sąd obdarzył walorem wiarygodności zeznania powoda, jako że były spójne, logiczne i nie pozostawały w sprzeczności ze zgromadzonym materiałem dowodowym. Zeznaniom Prezesa Zarządu pozwanego Koła – J. J. Sąd dał wiarę częściowo, w zakresie przywołanym w opisie stanu faktycznego. W ocenie Sądu zeznania J. J. są wewnętrznie niespójne, a dotyczy to fragmentów, w których podaje, że przed posiedzeniem Zarządu Koła w dniu 9 maja 2012 roku nie sprawdzano czy na konto Koła wpłynęły środki finansowe od powoda, natomiast w dalszej części zeznań wskazuje, że rachunek bankowy został skontrolowany pod kątem wpłat powoda jednak do dnia 9 maja nie zanotowano takich wpływów. Sąd dostrzega, że zeznania te są wzajemnie sprzeczne, a sytuację jednoznacznie wyjaśniają przedłożone przez powoda potwierdzenia dokonania przelewu środków finansowych na konto bankowe Koła w dniach 23 i 26 kwietnia 2012 roku.

Sąd nie obdarzył walorem wiarygodności zeznań J. J. w zakresie tezy o doręczeniu powodowi podjętych w stosunku do niego uchwał. Prezes Zarządu Koła wskazał na przesłanie powodowi uchwał listem poleconym i zaznaczył, że potwierdzenia nadania przesyłek znajdują się w posiadaniu sekretarza Zarządu. Zauważyć trzeba, że powód wielokrotnie podkreślał, że pozwany nie doręczył mu żadnych uchwał i w ocenie Sądu, pozwany dysponując odpowiednimi potwierdzeniami, miał sposobność i czas w toku procesu, by obalić twierdzenia powoda. Tego jednak nie uczynił i w konsekwencji Sąd uznał, że uchwały z dnia 18 kwietnia 2012 roku i 9 maja 2012 roku nie zostały powodowi doręczone, a przeciwne zeznania J. J. w tym fragmencie są nielogiczne i nieprzekonywujące.

Sąd rozważył co następuje:

Powództwo w całości zasługiwało na uwzględnienie.

W przedmiotowej sprawie powód domagał się ustalenie, że nie utracił członkostwa w pozwanym Kole Łowieckie, (...) w B., naprowadzając, że skreślenie go z listy członków pozwanego Koła Łowieckiego (...) w B. nastąpiło niezgodnie z prawem i statutem.

W niniejszej sprawie podstawę dochodzenia praw związanych z utratą członkostwa w kole łowieckim stanowi przepis art. 33 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1995 r. prawo łowieckie (Dz.U z 2005, Nr 127, poz. 1066 j.t.). Przepis ten stanowi, że w sprawach nabycia lub utraty członkostwa w Polskim Związku Łowieckim oraz utraty członkostwa w kole łowieckim zainteresowany może - po wyczerpaniu postępowania wewnątrzorganizacyjnego - dochodzić swoich praw na drodze sądowej. Ustawodawca nie określił w jakim terminie członek powinien dochodzić swoich praw i należy przyjąć, że może to uczynić w każdym czasie.

W tym miejscu należy zwrócić uwagę, na nowelizację ustawy prawo łowieckie dokonanej Ustawą o zmianie ustawy - Prawo łowieckie z dnia 12 grudnia 2013 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 228). Przywołany przepis art. 33 ust. 6 ustawy prawo łowieckie został zmieniony w zakresie wprowadzenia 14-dniowego terminu na odwołanie do sądu okręgowego od orzeczeń i postanowień kończących postępowanie dyscyplinarne , który liczony jest od otrzymania rozstrzygnięcia kończącego postępowanie. Ustawa nowelizująca weszła w życie 21 kwietnia 2014 roku, jednakże zgodnie z przepisem art. 3 tej ustawy do spraw nabycia lub utraty członkostwa w Polskim Związku Łowieckim oraz utraty członkostwa w kole łowieckim wszczętych przed sądami powszechnymi przed wejściem w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe. Powództwo w niniejszej sprawie zostało wytoczone przed datą 21 kwietnia 2014 roku, a zatem w przedmiotowej sprawie znajdują zastosowanie przepisy w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ustawy nowelizującej.

Przepis art. 33 ust. 6 ustawy prawo łowieckie nie formułuje konkretnego roszczenia, które może być realizowane w związku z utratą członkostwa. Jak wskazał Sąd Najwyższy w postanowieniu z 20 czerwca 2007, II CSK 100/07, LEX nr 347287, nie ma znaczenia sam sposób sformułowania roszczenia zmierzającego do takiej ochrony w konkretnym przypadku. W niniejszej sprawie K. S. miał zatem podstawy do dochodzenia przed sądem prawa członkostwa w kole łowieckim w drodze powództwa o ustalenie, że pozostaje w stosunku członkostwa w Kole Łowieckim, na podstawie art. 33 ust. 6 Prawa Łowieckiego w zw. z art. 189 k.p.c. W ocenie Sądu powód posiadał interes prawny w wytoczeniu takiego powództwa, wykazał bowiem, że istnieje niepewność stanu prawnego, która powoduje konieczność jednoznacznego rozstrzygnięcia i wywołuje potrzebę wprowadzenia jasności i klarowności, co do konkretnego stosunku prawnego. Posiłkując się orzecznictwem Sądu Najwyższego, należy stwierdzić, że interes prawny z reguły nie zachodzi w wypadku, kiedy zainteresowany (powód) może dochodzić ochrony swych praw w inny sposób, tzn. taki, który przesądziłby definitywnie o przysługujących mu uprawnieniach i jednoznacznie likwidowałby stan zagrożenia jego sfery prawnej (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 29 października 2009 r. – III CZP 79/09, LEX 533836). Niewątpliwie powód K. S.– po wyczerpaniu postępowania wewnątrzorganizacyjnego – nie może na innej drodze osiągnąć w pełni ochrony swoich praw, a sytuacja prawna powoda zostanie określona w sposób jednoznaczny w przypadku rozpatrzenia powództwa o ustalenie istnienia stosunku członkostwa w pozwanym Kole.

Zarząd Koła działał w niniejszej sprawie w oparciu o Statut Polskiego Związku Łowieckiego uchwalony w dniu 2 lipca 2005 roku. Pozwany stwierdził, że w trybie § 43 ust. 2 statutu dokonał skreślenia K. S. z listy członków Koła Łowieckiego (...) w B.. Zgodnie z przywołanym postanowieniem Statutu Zarząd Koła może skreślić członka z listy członków Koła, jeśli zalega on z zapłatą składek członkowskich lub innych opłat uchwalonych przez walne zgromadzenie. Skreślenie może nastąpić po uprzednim wezwaniu zainteresowanego do wpłacenia zaległych składek członkowskich bądź opłat w określonym terminie.

Powód do uregulowania zaległości finansowych został przez Zarząd Koła wezwany pismem z dnia 30 marca 2012 roku, przy określeniu terminu zapłaty do dnia 10 kwietnia 2012 roku. Sąd stoi na stanowisku, że przedmiotowe pismo z dnia 30 marca 2012 roku stanowiło wezwanie do zapłaty zaległych składek w rozumieniu § 43 ust. 2 statutu. Pismo wskazywało w sposób niebudzący wątpliwości wysokość zobowiązania powoda wobec Koła Łowieckiego oraz podstawę dokonanych naliczeń, a także termin zapłaty. Zgodzić się należy z pełnomocnikiem pozwanego, że forma wezwania nie jest standardowa, lecz przybrała formę grzecznościową ze względu na zasady koleżeństwa panując w Kole Łowieckim. Nie mniej jednak treść pisma z dnia 30 marca 2012 roku w sposób jednoznaczny wskazuje obowiązek powoda i termin jego wykonania.

W dniu 18 kwietnia 2012 roku na posiedzeniu Zarządu Koła zgodnie z treścią protokołu z posiedzenia postanowiono, że po sprawdzeniu w dniu 23 kwietnia 2013 roku czy powód uregulował zobowiązania finansowe wobec Koła z tytułu nieprzepracowania godzin na rzecz koła w kwocie 315 zł oraz z tytułu obowiązku dokarmiania zwierząt w okresie zimowym w kwocie 250 zł, dokona skreślenia powoda z listy członków Koła w przypadku braku wpłat. W tym przedmiocie została podjęta przez Zarząd Koła uchwała nr (...)z dnia 18 kwietnia 2012 roku. Sąd stoi na stanowisku, że przedmiotową uchwałą dokonano skreślenia jedynie dwóch członków koła, a to R. K. i E. P.. Co do osoby powoda postanowiono zaś, że ewentualne skreślenie zostanie dokonane dopiero po sprawdzeniu czy do dnia 23 kwietnia 2012 roku wpłynęły na konto pozwanego środki finansowe od powoda. Każdorazowo skreślenie członka z listy następuje w drodze podjęcia uchwały przez Zarząd, co wynika z treści § 170 statutu. W kontekście treści protokołu z posiedzenia Zarządu z dnia 18 kwietnia 2012 roku oraz uchwały nr (...)na nim podjętej, należy stwierdzić, że po dniu 23 kwietnia 2012 roku Zarząd Koła – po stwierdzeniu braku wpłat na konto – powinien podjąć uchwałę o skreśleniu powoda z listy członków, czego nie uczynił. Resumując w przedmiocie skreślenia powoda nie została podjęta uchwała w dniu 18 kwietnia 2012 r., mogło to zostać uczynione po dniu 23 kwietnia 2012 roku, jednak do chwili obecnej taka uchwała nie zapadła. Sąd stoi zatem na stanowisku, że uchwała z dnia 18 kwietnia 2012 roku stanowi skuteczne skreślenie R. K. i E. P. z listy członków koła, nie odnosi natomiast takiego skutku co do osoby powoda.

Podkreślenia wymaga również, iż uchwała Zarządu Koła z dn. 9 maja 2012 r. nr (...) jak jednoznacznie wynika z treści cytowanej uchwały – stanowi jedynie utrzymanie w mocy uchwały Koła z dn. 18 kwietnia 2012 r. nr (...). Wobec faktu, iż zgodnie z przedstawionymi argumentami Sąd uznał, iż uchwała z dnia 18 kwietnia 2012 r. nie ma skutków prawnych odnośnie powoda K. S., wobec tego uchwała Zarządu Koła z 9 maja 2012 r. również nie odnosi wobec powoda takich skutków.

Następnie należy wskazać na szereg zaniedbań proceduralnych, jakich dopuścił się Zarząd pozwanego Koła podejmując uchwałę nr (...)z dnia 18 kwietnia 2012 roku oraz utrzymującej ją w mocy uchwały nr (...)z dnia 9 lipca 2012 roku. Wymienione uchwały zostały wydane z naruszeniem przepisów Statutu Polskiego Związku Łowieckiego, w oparciu o które działa pozwany. W pierwszej kolejności przypomnieć trzeba, że na podstawie § 40 statutu Zarząd Koła miał obowiązek powiadomić powoda o terminie posiedzenia z dnia 18 kwietnia 2012 roku i przedmiocie obrad. Zgodnie z § 40 statutu członek koła ma prawo składać wyjaśnienia we wszystkich przypadkach, w których organy koła mają podjąć uchwały dotyczące jego osoby i odwoływać się do tych uchwał na zasadach ustalonych statutem. Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy jednoznacznie wskazuje, że powód nie był obecny na posiedzeniu zarządu w dniu 18 lipca 2012 roku, kiedy podejmowano czynności dotyczące jego osoby. Bez wątpienia powód zalegał z uiszczeniem opłat na rzecz Koła, jednak także pozwany posiadał zobowiązania wobec powoda z tytułu kosztów poniesionych w związku z udziałem w zawodach strzeleckich. W świetle nierozliczenia wzajemnych zobowiązań, jawiło się jako konieczne i niezbędne zaproszenie powoda na posiedzenie Zarządu w dniu 18 kwietnia 2012 roku. W pierwszej kolejności zagwarantowałoby to poszanowanie postanowień Statutu, a ponadto wymagały tego zasady koleżeństwa, które w działalności Koło Łowieckiego są szczególnie akcentowane i których organy Koła winny przestrzegać.

Zarząd Koła naruszył także § 170 ust. 3 statutu, traktujący, iż uchwałą o skreśleniu każdorazowo winna być doręczona zainteresowanemu z pouczeniem trybie odwołania. Pozwany nie przedstawił żadnego dowodu na potwierdzenie że dopełnił tego obowiązku co do uchwał z dnia 18 kwietnia 2012 i 9 lipca 2012 roku. Co więcej zaznaczyć należy, że wysłanie zawiadomienia o skreśleniu z listy członków nie może zastąpić doręczenia samej uchwały w myśl wyżej wymienionego zapisu statutu. Sposób działania pozwanego uniemożliwił powodowi skuteczną obronę swojego stanowiska i złożenie odwołania. Sąd podziela pogląd przywołany w pozwie przez pełnomocnika powoda, iż gdy na mocy uchwały stowarzyszonych członków, zostają przyjęte określone reguły procedowania i są to reguły stwarzające dla osób w danym postępowaniu uczestniczących pewne gwarancje trybu postępowania, to takie reguły uznać należy za bezwzględnie wiążące organy prowadzące postępowanie. W rezultacie opisanych działań pozwanego procedura podejmowania wymienionych uchwał była niezgodna ze statutem Polskiego Związku Łowieckiego, co prowadzi Sąd do przekonania, że powód nadal pozostaje członkiem Koła Łowieckiego (...) w B..

Mając powyższe na uwadze Sąd uwzględnił powództwo w całości o czym orzekł w pkt I wyroku.

O kosztach Sąd orzekł na podstawie art. 98 k.p.c, który stanowi, że strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony (koszty procesu). Mając na uwadze fakt, że niniejszy proces w całości wygrała strona powodowa, Sąd zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 2 150,46 zł. Na zasądzoną z tego tytułu kwotę składają się koszty zastępstwa procesowego w kwocie 360 zł, ustalone w oparciu o § 11 ust. pkt 2 w zw. z § 5 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu ( Dz.U. z 2013 r. poz. 461 t.j.).wraz z opłatą od pełnomocnictwa w kwocie 17 zł, opłata od pozwu w kwocie 600 zł oraz koszty dojazdu pełnomocnika na rozprawy w kwocie 1 173,46 zł.

Sąd dokonał oceny nakładu pracy profesjonalnego pełnomocnika, charakteru sprawy i wkładu pracy pełnomocnika w przyczynienie się do jej wyjaśnienia i nie znajduje podstaw do zasądzenia kosztów zastępstwa procesowego w wysokości zwielokrotnionej stawki minimalnej, określonej na podstawie wskazanych wyżej przepisów rozporządzenia. Sąd wziął pod uwagę, że sprawa była typowa w swoim przebiegu, nie była skomplikowana pod względem faktycznym, co m.in. ograniczyło krąg osobowych źródeł dowodowych jedynie do przesłuchania stron postępowania. Co prawda pełnomocnik powoda działał rzetelnie – jednakże jest to od niego wymagane z racji sprawowanej profesji – natomiast jego udział w sprawie nie charakteryzował się zwiększonym nakładem pracy prowadzącym do wyjaśnienia sprawy i polegał na podejmowania standardowych czynności w tego typu sprawach.

Sąd uwzględnił koszty przejazdu w wysokości 1 173,46 zł w oparciu o przedłożony przez pełnomocnika powoda spis kosztów. Sąd uznał, że udział profesjonalnego pełnomocnika w czynnościach procesowych, w tym w rozprawie, został podjęty dla celowego dochodzenia praw i celowej obrony reprezentowanej strony. W orzecznictwie Sądu Najwyższego akcentuje sie, że wydatkiem profesjonalnego pełnomocnika strony w rozumieniu art. 98 § 3 k.p.c. są koszty podróży tego pełnomocnika w celu wzięcia udziału w rozprawie (por. uchwała Sądu Najwyższego z dnia 12 czerwca 2012 r., III PZP 4/12, Lex nr 1168758).

SSO Barbara Grodkowska

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Ewa Armatys
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Tarnowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Barbara Grodkowska
Data wytworzenia informacji: